ТЕКУЩА ПОЗИЦИЯ

Позиция: 10

ОТ ПОСЛЕДНИЯ МЕСЕЦ

Позиция:

Алфа Асет Мениджмънт

Управляващото дружество Алфа Асет Мениджмънт е създадено през февруари 2006 г. с цел да предостави нови инвестиционни възможности на българския пазар. В момента Алфа Асет Мениджмънт управлява три договорни фонда - секторен фонд за инвестиции в АДСИЦ за имоти.

Видове договорни фондове:

Алфа индекс имоти

Алфа Индекс Имоти е първият секторен договорен фонд на българския пазар. Той инвестира в акции на Дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ) за секюритизация на недвижими имоти, като следва пасивна инвестиционна стратегия - основната част от структурата на портфейла е предварително зададена в Правилата на фонда и следва общото движение на пазара. В Алфа Индекс Имоти са включени най-активно търгуваните на фондовия пазар АДСИЦ.

Алфа индекс топ 20

Алфа Индекс Топ 20 е първият и единствен индексен договорен фонд на българския пазар. Портфейлът му следва структурата на индекса Дневник 20, който включва 20-те най-ликвидни и с най-висока капитализация компании на Българска фондова борса (БФБ). Движението на цените на дяловете на фонда следва движението на съответния индекс и доходността му е приблизително равна на средната пазарна доходност.


Алфа избрани акции

Алфа Избрани Акции е високодоходен договорен фонд с агресивна инвестиционна стратегия. За разлика от другите два фонда, управлявани от Алфа Асет Мениджмънт, които залагат на пасивна стратегия на управление, Алфа Избрани Акции се управлява активно. Фондът инвестира основно в акции на компании търгувани на Българска фондова борса. Проспектът на фонда позволява той да инвестира и в акции търгувани на чуждестранни регулирани пазари.

Контакти:
Web: www.alfafunds.com
Email: aam@alfafunds.com
Тел.: 02/ 489 36 80, 489 37 02
Факс: 02/ 489 37 09
Адрес: София 1504, ул. Шейново" 7

НОВИНИ

КОМЕНТАРИ

ДОБАВИ КОМЕНТАР

* Име:
* Фамилия:
* E-mail: