ТЕКУЩА ПОЗИЦИЯ

Позиция: 9

ОТ ПОСЛЕДНИЯ МЕСЕЦ

Позиция:

ПФБК Асет Мениджмънт

УД  “ПФБК Асет Мениджмънт” АД е вписано в търговския регистър с решение на Софийски градски съд от 30.03.2004 г. по фирмено дело No. 3293/2004 г.; с  индификационен код по регистър БУЛСТАТ 131225163, представлявано от Николай Костадинов Костов. УД “ПФБК Асет Мениджмънт”АД притежава разрешение от Комисия за финансов надзор за извършване на дейност като управляващо дружество № 180-УД / 09.03.2004г. УД  “ПФБК Асет Мениджмънт” АД получи нов лиценз от Комисия за финансов надзор за извършване на дейност като управляващо дружество  № 6-УД / 15.12.2005 г.

Видове договорни фондове:

ПИБ Авангард
ПИБ Гарант
ПИБ Класик

Контакти:
Web: www.ffbh.bg
Email: ffbh@ffbh.bg
Тел.: 02/ 810 64 00
Факс: 02 810 64 01
Адрес: София, ул."Енос" 2, ет.1

 

НОВИНИ

КОМЕНТАРИ

ДОБАВИ КОМЕНТАР

* Име:
* Фамилия:
* E-mail: