ТЕКУЩА ПОЗИЦИЯ

Позиция: 24

ОТ ПОСЛЕДНИЯ МЕСЕЦ

Позиция:

ОББ Асет Мениджмънт

„ОББ Асет Мениджмънт” АД е учредено на 23.04.2004 г. в гр. София. Акционери в управляващото дружество са“ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА” АД, притежаващо 90,86 % от капитала и Дружество за управление на взаимни фондове „Диетники”, Гърция, притежаващо 9.14 % от капитала. Фондовете, управлявани от ОББ Асет Мениджмънт, са едни от най-успешните български колективни инвестиционни схеми, които предлагат иновативни и атрактивни възможности за ръст на инвестициите на българския пазар.

Видове договорни фондове:

ОББ Премиум Акции
ОББ Балансиран фонд
ОББ Платинум облигации

Контакти:
Web: www.ubbam.bg
Email: ubbam@ubb.bg
Тел.:
Лице  за връзки с инвеститорите: 02/ 811 37 64
Инвестиционен консултант: 02/ 811 37 66, 811 37 77
Счетоводство и бек-офис: 02/ 811 37 61, 811 37 63
Изпълнителен директор: 02/ 811 37 62
Адрес: София, бул."Тодор Александров" 9, ет.2

 

НОВИНИ

„ОББ Патримониум земя" ще влага в акции на АДСИЦ за земя

Управляващото дружество "ОББ Асет мениджмънт" АД получи разрешение от Комисията за финансов надзор да организира и управлява нов договорен фонд. ДФ „ОББ Патримониум земя" ще бъде фонд с умерено високо ниво на риск, който ще ...


КОМЕНТАРИ

ДОБАВИ КОМЕНТАР

* Име:
* Фамилия:
* E-mail: