ТЕКУЩА ПОЗИЦИЯ

Позиция: 7

ОТ ПОСЛЕДНИЯ МЕСЕЦ

Позиция:

Златен Лев Капитал

Управляващо дружество “Златен лев Капитал” АД е първото създадено и лицензирано от ДКЦК управляващо дружество в България. То е учредено през 2000 г. след промените в Закона за публично предлагане на акции, с които се дефинира ролята на управляващите дружества в капиталовия пазар на България. Предметът на дейност на УД “Златен лев” АД е управление на дейност по инвестиране в ценни книжа на парични средства, набрани чрез публично предлагане на акции, осъществявана от инвестиционни дружества на принципа на разпределение на риска. По занятие дружеството може да управлява портфейлите и на други институционални инвеститори. След като на 11.10.2000 г. получи лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество, “Златен лев Капитал” АД сключи договор за управление с инвестиционно дружество от отворен тип “Златен лев” АД. УД “Златен лев Капитал” АД управлява дейността на инвестиционното дружество като взима инвестиционни решения в рамките на инвестиционните цели и стратегия на ИД “Златен лев” АД. Емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на акциите на инвестиционното дружество се определят от УД “Златен лев Капитал” АД под контрола на банката депозитар.

Видове договорни фондове:

Златен Лев АД ИД Балансиран Фонд

Контакти:
Web: www.zlatenlev.com
Email: fund@zlatenlev.com
Тел.: 02/ 965 45 11
Факс: 02/ 965 45 02
Адрес: София 1111, ул."Постоянство" 67Б

НОВИНИ

КОМЕНТАРИ

ДОБАВИ КОМЕНТАР

* Име:
* Фамилия:
* E-mail: