ТЕКУЩА ПОЗИЦИЯ

Позиция: 1

ОТ ПОСЛЕДНИЯ МЕСЕЦ

Позиция:

Юг Маркет Фонд Мениджмънт

Юг Маркет Фонд Мениджмънт е лицензирана компания за управление и организация на специално създадени от нас Договорни Фондове. Управляващото дружество " Юг Маркет Фонд Мениджмънт" притежава лиценз № 8-УД от 16.01.2006 г. издаден на основание Решение № 21-УД от 11.01.2006 г. на Комисията за финансов надзор чрез който получава разрешение за управляение на дейността на колективни инвестиционни схеми и на инвестиционни дружества от затворен тип.Разрешението включва управление на инвестициите, а също така администриране на дяловете или акциите, включително правни услуги и счетоводни услуги във връзка с управление на активите, искания за информация на инвеститорите, оценка на активите и изчисляване цената на дяловете или акциите, контрол за спазване на законовите изисквания, водене на книгата на притежателите на дялове или акционерите, разпределение на дивиденти и други плащания, издаване, продажба и обратно изкупуване на дялове или акции, изпълнение на договори, водене на отчетност и маркетингови услуги.

Видове договорни фондове:

ДФ Юг Маркет Фонд Мениджмънт
ДФ Юг Маркет Максимум

Контакти:
Web: www.fund.ugmarket.com
Тел.: 032/ 633 234
Факс: 032/ 625 402
Адрес: Пловдив, бул."В.Априлов" 92

НОВИНИ

КОМЕНТАРИ

ДОБАВИ КОМЕНТАР

* Име:
* Фамилия:
* E-mail: