ТЕКУЩА ПОЗИЦИЯ

Позиция: 24

ОТ ПОСЛЕДНИЯ МЕСЕЦ

Позиция:

Насбанк

Мисия

Ограниченият достъп до дългово финансиране на малки и средни предприятия е най-сериозната бариера за предприемачеството. В  качеството си на банка за развитие на България, "Насърчителна банка" АД работи при пазарни условия, като посреща нуждите от финансиране на българските малки и средни предприятия, което не се предоставя или се предоставя само частично от българската банкова система. Мисията на Банката е насочена към прилагане на най-добрите банкови практики и към развитието на пазарни ниши, които все още не са разработени на българския пазар.
"Насърчителна банка" АД има за задача да допринася за успешното реализиране на икономическа политика на държавата чрез разширяване обхвата на финансови услуги за МСП.
   

Цели
Главната цел на Банката е да насърчава бизнеса и  да създава благоприятна среда за създаването на нови и развитието на съществуващи малки и средни предприятия - решаващ фактор за повишаване конкурентоспособността на българските предприятия на международните пазари. В съответствие с целта на своето учредяване, приложимата правна рамка и своя Устав, "Насърчителна банка" АД:

- Предоставя финансова подкрепа на ефективни икономически инициативи и бизнес проекти на малки и средни предприятия;
- Стимулира развитието на българския експорт 
- Осъществява финансиране и съфинансиране на проекти по предприсъединителните и структурните фондове на ЕС
 
Основният финансов инструмент за осъществяването на тези цели е предоставянето на средно и дългосрочни инвестиционни кредити директно на крайните кредитополучатели (малки и средни предприятия) и с посредничеството на другите търговски банки (банки партньори). Банката предоставя и експортното и пред-експортно финансиране.
 
Функции:

- Да предоставя дългосрочни инвестиционни кредити за МСП;
- Да подпомага усвояването на средства от предприсъединителните и структурни фондове;
- Да стимулира развитието на експортните възможности на МСП.

Кредитна дейност:

- директна кредитна дейност;
- финансиране на банки-партньори за предоставяне на кредити на МСП.
 
Програми:
 
- инвестиционни програми;
- програми за оборотно финансиране;
- консултации.
 
Предимства:

Безспорно предимство на Насърчителна банка са дългосрочните инвестиционни кредити. Те се предоставят при следните параметри:

- До 10 години срок на погасяване
- До 3 г. гратисен период
- Облекчени изисквания спрямо обезпечението, достигащи до 85% от размера на кредита
- Изгоден лихвен процент

Интернет банкиране:

- За извършване на основните банкови форми на безналични плащания в лева и валута, стандартни (по обявените котировки) и по договаряне валутни сделка
- Осигурява техническа възможност за предаване по електронен път на платежни нареждания в българска и чуждестранна валута, както и за получаване на информация и изявления за състоянието и движенията по банковите сметки от всяка точка на света
Други инициативи:

- Регионално представяне на банката в големи градове в страната чрез семинари или презентации, със съдействието на Българската търговско-промишлена палата;
- Организиране на конкурс за журналистически материали на тема „Европа и малкия и среден бизнес”;
- Участия на банката във форуми и панаири;
- Сътрудничество с БАЕЗ с цел стимулиране на българския експорт.

Бъдещи насоки на кредитната дейност на „Насърчителна банка” АД:
 
- Съсредоточаване на кредитната дейност спрямо изискванията за достигане на нивото на развитие на страните от Европейския съюз.
- Финансиране и съфинансиране на проекти по структурните фондове.
- Кредитиране на малки и средни предприятия /МСП/- основно чрез посредничество на банки партньори.
- Експортно финансиране

НОВИНИ

ББР финансира математическа олимпиада

Българската банка за развитие (ББР) е генерален спонсор на отбора до 16-годишна възраст от Софийската математическа гимназия Паисий Хилендарски за участие в едно от най-силните състезания по математика през годината в Тайланд. За нас е ...


КОМЕНТАРИ

ДОБАВИ КОМЕНТАР

* Име:
* Фамилия:
* E-mail: