ТЕКУЩА ПОЗИЦИЯ

Позиция: 5

ОТ ПОСЛЕДНИЯ МЕСЕЦ

Позиция:

Общинска банка

Учредена през април 1996 г. като универсална търговска банка.

Регистриран капитал: 25,000,000 лв.
Разпределен в 2,500,000 обикновени, безналични, поименни акции с право на глас, с номинална стойност 10 лв.

Акционери

Банков лиценз:
Лиценз № Б16 от Българската народна банка за извършване на банкова дейност на територията на страната и в чужбина.

SWIFT/BIC:SOMBBGSF

Мисия: Общинска банка АД вижда мисията си в качественото и равноправно партньорство с клиентите, с цел удовлетворяване на техните потребности от финансови услуги и продукти.

Членства:

    * Асоциация на търговските банки в Република България
    * Българска фондова борса АД
    * Централен депозитар АД
    * MasterCard Incorporated

Лицензи:

    * Лицензиран първичен дилър на държавни ценни книжа
    * Лицензиран инвестиционен посредник за операции с корпоративни ценни книжа
    * Лиценз за оператор с електронни дебитни и кредитни карти с местен и международен достъп
    * Касов изпълнител на бюджети, Договор с МФ за обслужване на бюджетни разпоредители, включени в системата на Единната сметка.
    * Лиценз за банка попечител по Кодекса за социално осигуряване

Рейтинг:
През м. юни 2007 г. международната рейтингова агенция Standard & Poor's потвърди дългосрочния контрагентен кредитен рейтинг на Общинска банка АД "ВВ-".

Кореспондентски отношения с над 200 банки от цял свят.

Мрежа от финансови центрове:
46 финансови центрове и 16 изнесени работни места в 21 областни и 21 общински центрове в страната.

НОВИНИ

Общинска банка със специален приз

Общинска банка получи специалната награда „Лидер в обслужването на общински бюджети” по време на откриването на изложението „Банки, инвестиции, пари” в Международния панаир в Пловдив миналата седмица. Трезорът има ...


КОМЕНТАРИ

ДОБАВИ КОМЕНТАР

* Име:
* Фамилия:
* E-mail: