ТЕКУЩА ПОЗИЦИЯ

Позиция: 3

ОТ ПОСЛЕДНИЯ МЕСЕЦ

Позиция:

СИБанк

СИБАНК е универсална търговска банка, с предмет на дейност: публично привличане на влогове и използване на привлечените парични средства за предоставяне на кредити и за инвестиции за своя сметка и на собствен риск. Банката извършва и следните търговски сделки: покупка на менителници и записи на заповеди; сделки с чуждестранни средства за плащане и с благородни метали; приемане на ценности на депозит; сделки с ценни книжа  за собствена или за чужда сметка и посредничество за сключване на такива сделки; поемане на емисии на ценни книжа; управление на индивидуални портфейли от ценни книжа и/или пари, с изключение на портфейли на инвестиционни дружества и пенсионни фондове; държане на ценни книжа и на пари на клиенти в депозитарна институция /попечителска дейност/; гаранционни сделки; извършване на операции по безкасови плащания и клиринг на чекови сметки на други лица; покупка на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги и поемане на риска от събирането на тези вземания /факторинг/; финансов лизинг; издаване и управление на банкови карти; сделки със: а/ финансови фючърси и опции; б/ инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти; предоставяне на банкови касетки; придобиване и управление на дялови участия; консултации на дружества относно капиталовата им структура, промишлена стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятие; консултации относно портфейлни инвестиции

Регистрираният в съда капитал на СИБАНК е в размер на 20 000 000 (двадесет милиона лева), разделен на 2 000 000 (два милиона) акции, всяка с номинална стойност 10 (десет) лева, и е изцяло внесен, в съответствие с действащото законодателство. Всички банкови акции са от един клас – обикновени, безналични, поименни с право на един глас.

 

Банката е публично дружество по смисъла на чл. 110 от ЗППЦК. Акциите й са свободно прехвърляеми. Прехвърлянето има действие спрямо дружеството от момента на вписване на сделката в регистъра на “Централен депозитар” АД. Правата по тези акции се установяват с документ за регистрация, издаден от “Централен депозитар” АД.

СИБАНК емитира първата публична емисия ипотечни облигации, чиито проспект за публично предлагане е потвърден с Решение на ДКЦК № 322 - Е от 18 октомври 2001 г. Облигациите от емисията са регистрирани за търговия на “Българска фондова борса - София” АД.

СИБАНК е инвестиционен посредник, вписан в регистъра, воден от Комисията за финансов надзор. В качеството си на инвестиционен посредник Банката:

¨сключва и изпълнява за своя и/или за чужда сметка сделки с ценни книжа – акции; корпоративни облигации; общински облигации; ипотечни облигации; държавни ценни книжа; държавни ценни книжа, емитирани по ЗУНК; държавни ценни книжа по външния дълг, емитирани съгласно споразумение между Република България и Банковия консултативен комитет на кредиторите (BRADY - bonds); еврооблигации;

¨разработва и внася за потвърждаване в КФН проспекти за публично предлагане на ценни книжа;

¨регистрира емисии ценни книжа за търговия на БФБ - София;

¨извършва попечителска дейност относно ценни книжа на клиенти;

¨поема и/или пласира емисии ценни книжа;

¨извършва финансово-икономически анализи и експертни оценки свързани с дейността на търговси дружествата;

¨посредничи по сделки с компенсаторни платежни средства (компесаторни записи и компенсационни бонове) при най-изгодни за клиентите условия.

 

СИБАНК е първичен дилър на ДЦК, както и член на Българска фондова борса и на Централния депозитар.

      Съгласно сключен с Министерство на финансите договор, СИБАНК извършва банково обслужване на редица разпоредители с бюджетни средства.

Чрез своята широка мрежа от банки – кореспонденти, СИБАНК  осигурява безпроблемно разплащанията на своите клиенти, гарантирайки висока сигурност и бързина на операциите.

СИБАНК издава дебитни карти от 1998 г., а от 2000 г. членува в MasterCard и издава кредитни карти във всички свои подразделения в страната.  Корпоративни клиенти, на които банката осигурява изплащане на трудови и други възнаграждения чрез дебитни карти, са: НЕК ЕАД, Електроразпределение София АД, СУСО, НОИ, БТК ЕАД РУД гр.Варна и гр.Бургас и други регионални държавни и общински структури.

СИБАНК предлага качествено обслужване чрез широка мрежа от банкомати и ПОС – терминали.

НОВИНИ

СИБАНК с промоция на Депозит 1+2+3

  СИБАНК обявява промоционална кампания на срочния депозит 1+2+3, като покачва приложимите годишни лихвени проценти на всички новооткрити депозити до 29 май 2009 г. Спестовният продукт се предлага в левове, евро и долари с възможност за ...


СИБАНК предлага нов краткосрочен депозит

СИБАНК предлага нов краткосрочен депозит 1+2+3 в лева, евро и долари с три лихвени периода. При едномесечен депозит лихвата е 6% в лева и 5,5% в евро на годишна база. Ако клиентът реши, че този срок е твърде кратък, след изтичането му банката ...


СИБАНК пуска краткосрочен депозит

СИБАНК с гл. изп. директор Петър Андронов предлага нов краткосрочен депозит 1+2+3 в левове, евро и долари. Продуктът съчетава три лихвени периода. При едномесечен депозит лихвата е 6% в левове и 5.5% в евро на годишна база. Ако клиентът реши, ...


1  2  3  4  5 NextLast

КОМЕНТАРИ

ДОБАВИ КОМЕНТАР

* Име:
* Фамилия:
* E-mail: