ТЕКУЩА ПОЗИЦИЯ

Позиция: 8

ОТ ПОСЛЕДНИЯ МЕСЕЦ

Позиция:

Токуда Банк

"Токуда Банк" АД е учредена на 27 декември 1994 год. като акционерно  дружество според Закона за банките и Търговския закон.

"Токуда Банк" АД има пълен лиценз, който й  позволява да извършва в страната и чужбина всички сделки по чл.2 от Закона за кредитните институции. Дейността на банката е в съответствие с изискванията на действащата нормативна уредба.

 

ПРИНАДЛЕЖНОСТ

“Токуда Банк” АД е част от икономическата група Tokushukai Medical Corporation, Japan, чийто основател и собственик е д-р Торао Токуда.

Д-р Торао Токуда е бил четири мандата член на Долната камара на Японския парламент. В настоящия момент  е заменен там от своя син – г-н Такеши Токуда.

Д-р Торао Токуда е едноличен собственик на International Hospital Service Co., Tokushukai Medical Corporation, фондация Tokushukai Scholarship, “Токушукай – София” ЕООД и др.

Tokushukai Medical Corporation е най-голямата верига от медицински институции с частна собственост в света. В нея влизат над 280 медицински заведения, в това число над 60 болници с повече от 300 легла, 67 клиники, 21 амбулатории, 22 хосписа и 91 институции за социално подпомагане. В тях работят над 18’000 служители, от които около 8’500 лекари и медицински сестри.

 

КАПИТАЛ

Мажоритарен собственик на банката е International Hostptal Service Co., Osaka, Japan, притежаващ 94 на сто от уставния капитал на банката.

Акционерният капитал на Банката е разпределен в безналични поименни акции, като всяка дава правото на един глас в Общото събрание на акционерите. Общата стойност на емитирания  капитал е 45’000’000 лева, състоящ се от   4’500’000 броя акции, всяка с номинал от 10  лева.


УПРАВЛЕНИЕ

"Токуда Банк" АД има двустепенна форма на управление, състояща се от Надзорен и Управителен съвет.

 

 Надзорен съвет:

    * Г-н Сатору Накагами – Председател;
    * International Hostptal Service Co. - представлявано от г-н Румен Славейков Сербезов;
    * “Токушукай–София” ЕООД – представлявано и г-н Валентин Кръстев Станков, заедно и поотделно, с право на един глас.

 

 Управителен съвет:

    * г-н Стоян Пейков Стоянов, Председател на Управителния съвет и прокурист;
    * г-жа Йонка Николова Кинова, член на Управителния съвет и  изпълнителен директор;
    * г-н Любомир Стоянчов Манолов, член на Управителния съвет и изпълнителен директор;
    * г-н Станимир Боянов Михайлов, член на Управителния съвет и икономически директор.
    * г-н Николай Георгиев Димитров, член на Управителния съвет и директор на офис "София"

НОВИНИ

Токуда банк откри офис във Велико Търново

Токуда банк откри във Велико Търново 37-ия си офис в страната. До края на годината ще бъдат открити още три офиса -  в Сливен, Шумен и Силистра, съобщи изпълнителният директор на банката Станимир Михайлов .Новият клон във Велико ...


КОМЕНТАРИ

ДОБАВИ КОМЕНТАР

* Име:
* Фамилия:
* E-mail: