ТЕКУЩА ПОЗИЦИЯ

Позиция: 10

ОТ ПОСЛЕДНИЯ МЕСЕЦ

Позиция:

МКБ Юнионбанк

MKB Unionbank e една от най-добре управляваните и най-добре позиционираните банки в страната. Има пълен банков лиценз и е упълномощена да извършва всички банкови операции, разрешени от българското законодателство. Оторизирана е от Министерство на финансите за обслужване на разпоредители с бюджетни средства.

На 3 май 2006г. бе подписано споразумение, по силата на което унгарската МКБ Банк, част от групата на Байерише Ландесбанк , закупи 60% от акционерния капитал на Юнионбанк. Европейската банка за възстановяване и развитие запазва участие от 6%. Частните акционери, основатели на кредитната институция, запазват 34% от дяловете.

MKB Bank е третата по големина банка в Унгария като сума на активите. Към края на 2005 год. консолидираните общи активи, изчислени в съответствие с Международните стандарти за финансова отчетност ( IFRS ), възлизат на 13.1 млрд. лв. (6.7 млрд. евро). MKB Bank е универсална банка с четири основни дейности: корпоративно и институционално банкиране, финансиране на проекти, обслужване на малки и средни предприятия, банкиране на дребно и парични и капиталови пазари. MKB Bank е лидер на унгарския пазар на обслужване на местните компании и играе сериозна роля при финансирането на проекти, на недвижими имоти и при структурното финансиране. През последните няколко години в съответствие с новата си стратегия MKB Bank предприема динамична експанзия в сектора за обслужване на малките и средни предприятия и банкирането на дребно.

Към края на 2005 год. 89.61% от акционерния капитал на MKB Bank се притежават пряко от Bayerische Landesbank, една от водещите банки в Германия и Банка № 1 на Бавария. Общите консолидирани активи на групата BayernLB към 30 септември 2005 год. възлизат на 356.8 млрд. евро, а общият размер на капитала е 16.7 млрд. евро.

Мениджърският екип на MKB Unionbank е с доказан авторитет във финансовата сфера. Членовете му споделят общи ценности и стратегически цели

През 2006 г. MKB Unionbank отчита добро изпълнение на заложените цели за динамика и нарастване на бизнеса, като цяло. Банката запази установената тенденция за устойчив растеж и в края на годината нейните активи достигнаха 602,4 лн. лв., с което е отчетен ръст от 27 % спрямо 2005 година. В края на миналата година клиентите на банката вече са близо 60 хиляди, а отпуснатите кредити – нетно 351.3 млн.лв. при отчетен ръст от близо 28%. Привлечените средства се увеличиха с 55.5% до 486 млн. лв. Независимо от засилена та междубанкова конкуренция и протичащият процес на преструктуриране в банката, в резултат на провежданата политика и постигнатата бизнес активност през 2006 година, MKB Unionbank отчита следните позиции в банковата система на страната:

Показател

2006

2005

Дял от активите на банковата система

1,43%

1,44

Дял от предоставените кредити

1,57%

1,5 2%

Дял от депозитите от небанкови клиенти

1,66%

1, 43%

Към 31 декември 2006 година MKB Unionbank има 743 служители, които работят в 47 клона, офиси и изнесени работни места, покриващи основни центрове на територията на България. Банката се стреми да предложи на своя екип постоянно подобряваща се работна среда, подкрепа за усъвършенстване на квалификацията и за постигане на професионалните им цели чрез обучения и допълнителни стимули.

Приоритет на MKB Unionbank е качеството на предлаганите услуги. Служителите на банката са и финансови консултанти, предлагащи индивидуални , ефективни решения за своите клиенти.

MKB Unionbank е универсална търговска банка с голямо разнообразие в своето продуктово предлагане:

 • Разплащателни сметки, безсрочни и спестовни влогове
 • Преводи в национална и чуждестранна валута
 • Умна сметка – автоматично плащане на комунални сметки по дебитна карта
 • Експресни международни преводи “MoneyGram”
 • Б ързи парични преводи в лева Експрес М
 • Високолихвени срочни депозити
 • Детски влог
 • Краткосрочни депозити – 7,14,30 дневни
 • Картови продукти - национална дебитна карта, м еждународни карти Visa Electron и Visa Classic , кредитна карта Америкън Експрес
 • Кредитиране на малки и средни предприятия
 • Кредити за енергийна ефективност и енергия от възобновяеми енергийни източници
 • Кредитиране срещу залог на складови записи
 • Кредитен пакет за медици 'Здраве'
 • Ипотечни кредити
 • П отребителски кредити
 • Акредитиви и гаранции
 • Търговско финансиране
 • Документарни разплащания
 • Сделки с ценни книжа и валута
 • Система за електронно банкиране "Winbanking"
 • Интернет банкиране
 • Плащане на такси за неимигрантски визи за САЩ и Канада
 • Продуктовата гама на Банката е насочена към клиенти от всички сектори на икономиката в България. Тя обслужва част от големите компании, извършващи дейност в България, както и малки и средни предприятия, граждани и домакинства и бюджетни предприятия.

MKB Unionbank развива банкиране на дребно и активно работи с малкия и среден бизнес. От специализирана банка за корпоративни клиенти през предходните години тя все повече навлиза в нови пазарни ниши, създавайки комплексни и специализирани банкови продукти за своите клиенти. Устойчиво се увеличава клиентската база в условията на конкурентния български банков пазар като броят на обслужваните от банката клиенти през миналата година се увеличи с 34,15 %. За това допринасят нарасналото доверие, нейната гъвкавост и иновативност. Мениджмънтът на банката и нейните служители непрекъснато създават и въвеждат нови продукти и услуги, съвременни технологии и все по-високи стандарти на обслужване, които станаха част от изискванията за бизнес поведение към клиентите в цялата система на МКБ Юнионбанк. Банката отдели сериозно внимание и ресурси за усъвършенстване на информационната си система в съответствие със съвременните технологии и организация на работа.

Израз на висока оценка за дейността на дружеството е подписаният през м. декември 2005 г. договор за кредит с Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) за сумата от 3 млн. евро със срок на погасяване 7 години, предназначен за подпомагане и финансиране на проекти на микро, малък и среден бизнес в България.

Разплащания и търговско финансиране

MKB Unionbank извършва разплащания в национална и чуждестранна валута при високо качество и бързина. Банката предлага обработка и на всички видове документарни акредитиви, банкови гаранции, документарни инкаса. Развитата й кореспондентска мрежа – над 700 банки и техни клонове в над 90 държави осигурява изпращане и получаване на валутни преводи и документарни инструменти практически към и от всяка точка на света.

Споразумението за търговско финансиране с Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) дава възможност на MKB Unionbank да открива по нареждане на клиентите си акредитиви с разсрочено плащане или издава гаранции, обезпечаващи разсрочено плащане, потвърдени от първокласни банки, на базата на подписано кредитно споразумение със своите клиенти без да изисква депозиране на парични средства като обезпечение .

MKB Unionbank работи по програмата на ЕБВР за търговско финансиране и като "потвърждаваща" банка по акредитиви и гаранции, получени от участващи в програмата банки. В тези случаи Банката предлага на своите клиенти откупуване на вземанията им по документарните инструменти при изгодни условия. Тя има много добро сътрудничество в областта на търговското финансиране и с други банки като: American Express Bank, Commerzbank AG, Credit Lyonnais, Citibank.

Сделки с ценни книжа и валута

В качеството си на лицензиран инвестиционен посредник и първичен дилър, MKB Unionbank предлага и сделки с всички видове левови и валутни облигации на България – на първичен и вторичен пазар, сделки на БФБ с корпоративни ценни книжа и посредничество при сключване, информационни меморандуми и проспекти за публично предлагане на акции и облигации, сделки с компенсаторни инструменти, репо сделки с български и чуждестранни ценни книжа.

Кредитиране

Традиционно силна в корпоративното банкиране, въпреки голямата конкуренция, MKB Unionbank успя да запази добър пазарен дял при корпоративните кредити. Банката притежава богат опит в управлението на оборотни и инвестиционни кредити, както и финансови инструменти като револвиращи кредити, овърдрафти, сконтови операции, улеснения с кредитен характер – гаранции, акредитиви, авали и други. Стратегията й е насочена към увеличаване дела на малките и средни предприятия в своя портфейл. Кредитните експерти са висококвалифицирани. В тяхно лице бизнес клиентите срещат един професионален партньор с богат опит.

Продължава тенденцията на нарастване на кредитния портфейл на корпоративни клиенти, като се запазва преимущественото финансиране на малки и средни предприятия - техният относителен дял е около 70% от всички отпуснати кредити. Отрасловата структура на кредитния портфейл не показва концентрация на отделни отрасли и няма индикация за отраслов риск на портфейла.

Банката е изградила отлични партньорски взаимоотношения с престижни международни институции, с които работи активно по специализирани програми за кредитиране. Основни те източници за финансиране на малки и средни предприятия са:

27.06.2005 г.

Подписване на договор за кредитна линия в размер на 5 млн. евро с IFC, една от институциите от Групата на Световната Банка, насочена към частния сектор. Заемът е предназначен за последващо кредитиране на малките и средни предприятия в страната.

11.01.2005 г.

Подписване на договор за 4-годишна кредитна линия с Black Sea Trade and Development Bank в размер на 5 млн. евро за финансиране на малки и средни предприятия.

16.03.2004 г.

Подписване на Договор за заем с European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) в размер на 3 млн. евро за срок от 6 години с цел финансиране на проекти в областта на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници.

20.11.2003 г.

Подписване на две кредитни линии с германската банка KfW за финансиране на малки и средни предприятия на обща стойност от 6.6 млн. евро и съответно за срок от 3 и 5 години.

23.06.2003 г.

Подписване на краткосрочен Договор за заем между ТБ “Юнионбанк” АД и Black Sea Trade and Development Bank в размер на 2 млн. щ.д. за финансиране на малки и средни предприятия.

29.10.2002 г.

Подписване на договор с IFC за 7-годишна кредитна линия на стойност 5 млн. щ.д.

11.07.2001 г.

Подписване на Договор за заем в размер на 1.5 млн. евро с EBRD по Програма за кредитиране срещу складови записи.

11.04.2001 г.

Подписване на Договор за заем с Black Sea Trade and Development Bank по Програма за търговско финансиране за български износители.

30.11.2000 г.

Подписване на Договор с EBRD по Програма за гарантиране на търговско финансиране.

25.07.2000 г.

Подписване на 5-годишен Договор за заем за 3 млн. евро с EBRD по нейна съвместна програма с Европейския съюз с цел кредитиране на малки и средни предприятия. На 21.12.2001 г. към Договора беше подписан анекс, съгласно който размерът на заема беше увеличен с нови 3 млн. евро, а срокът – с още година и половина.

16.11.1999 г.

Подписване на договор с Българска народна банка за обслужване на кредитна линия по програма на германската банка KfW за развитието на сектора на малки и средни предприятия.

Банката активно развива кредитирането на физически лица. Предлага пълна гама кредитни продукти - ипотечни, потребителски и кредити овърдрафт по картови сметки, целящи задоволяването на клиентските нужди от качествени банкови продукти. За да бъде в конкурентна позиция на банковия пазар и с оглед повишаване на своите предимства, МКБ Юнионбанк непрекъснато ус

НОВИНИ

Кредити онлайн предлага MKБ Юнионбанк

MKБ Юнионбанк с главен изп. директор Мария Илиева предлага още една възможност на своите клиенти да получат финансиране. Те вече могат да подават документи за всички кредитни продукти на банката и чрез интернет. Процедурата е ...


Юнионбанк ускорява преводите

  МКБ Юнионбанк започна да предлага новата система за парични преводи на MoneyGram, с която пари може да се изпращат или получават в рамките на десет минути до и от всяка точка на света. До този момент, за да получат или изпратят пари, ...


MKB Unionbank спечели европроект за обучение на служителите си

  MKB Unionbank е първата в страната, която ще реализира проект, одобрен за съфинансиране със средства от ЕС по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съобщиха от банката. Проектът има за цел допълнително повишаване ...


1  2  3  4  5 NextLast

КОМЕНТАРИ

ДОБАВИ КОМЕНТАР

* Име:
* Фамилия:
* E-mail: