ПроКредит Банк подписа договор за кредитна линия

Дата: 22.04.2009 г.


Нов договор за кредитна линия подписа ПроКредит Банк с „Българска банка за развитие” АД по Програмата за целево индиректно финансиране на селскостопански производители. Сумата на кредитната линия е 10 млн. лева за срок от пет години.
Кредитното споразумение бе подписано от Изпълнителните директори на „Българска банка за развитие” АД Димитър Димитров и Ангел Геков, а от страна на ПроКредит Банк от Петър Славов, Председател на Управителния съвет, и Румяна Тодорова, Член на Управителния съвет. Това е първият договор за кредитна линия между двете финансови институции.
Ресурсът от 10 млн. лева по новото кредитно споразумение ще бъде използван от ПроКредит Банк за целево финансиране на фермери. Банката предлага кредити за оборотни средства на регистрирани земеделски производители. Погасяването на заемите по програмата на „Българска банка за развитие” АД е със срок до 18 месеца, като то е съобразено с приходите от дейността и сезонността на бизнеса. Банката приема обезпечения по кредитите като транспортни средства, машини и съоръжения, животни, земеделска земя и др.
С новите целеви кредити ПроКредит Банк отговаря на нуждите на земеделските производители от свеж капитал за оборотни средства, като предлага гъвкави решения за обезпечение по новите заеми и се ангажира с бърз отговор.