ТЕКУЩА ПОЗИЦИЯ

Позиция: 5

ОТ ПОСЛЕДНИЯ МЕСЕЦ

Позиция:

АРГО ИНВЕСТ

ИП "АРГО-ИНВЕСТ" е лицензиран инвестиционен посредник (Лиценз - РГ-03-0074/20.04.2006 г., издаден от КФН) с предмет на дейност в страната и чужбина, който включва:
• сделки с ценни книжа за чужда сметка и посредничество за сключване на такива сделки;
• предлагане на емисии ценни книжа за първоначална продажба без безусловно задължение за продобиване ;
• управление на индивидуални портфейли от ценни книжа и/ или пари, с изключение на портфейли на инвестиционни дружества и пенсионни фондове;
• държане на ценни книжа и пари на клиенти в депозитарна институция (попечителска дейност);
както и дейности, свързани с инвестиционни консултации и анализи на дружества, относно капиталовата им структура и промишлена стратегия, изготвяне на проспекти за публично предлагане на ценни книжа, представителство на притежателите на ценни книжа, пред емитента на ценните книжа и др.

Контакти
Web: www.argo-invest.eu
Email: argoinv@bnc.bg
Тел.: +359 2 931 03 61
Адрес: София, България бул. Христо Ботев 80

НОВИНИ

КОМЕНТАРИ

ДОБАВИ КОМЕНТАР

* Име:
* Фамилия:
* E-mail: