ТЕКУЩА ПОЗИЦИЯ

Позиция: 30

ОТ ПОСЛЕДНИЯ МЕСЕЦ

Позиция:

АВАЛ ИН

“Авал Ин“ АД, гр.София е лицензиран инвестиционен посредник /Решение 103-ИП/11 юни 1997г. на Комисия по ценните книжа и фондовите борси /с лиценз за дейност на територията на страната и чужбина / Разрешение № РГ 03-10/26.10.2000г. на Държавната комисия по ценните книжа/, вписан в регистъра на Комисията за финансов надзор под № РГ 03-10/26.10.2000г. и притежава разрешение от Комисията за извършване на сделки с ценни книжа в страната и чужбина № 103–ИП/11.06.1997г., № РГ-03-0010/02.09.2005г. и № РГ–03–0010/03.04.2006г. Услуги, които предлага дружеството:

• приемане и предаване на нареждания във връзка с един или повече финансови инструменти, вкл. посредничество за сключване на сделки с финансови инструменти;
• изпълнение на нареждания за покупка или продажба на финансови инструменти за сметка на клиенти;
• управление, в съответствие със сключен с клиента договор, на индивидуален портфейл, включващ финансови инструменти, по собствена преценка без специални нареждания на клиента;
• предоставяне на индивидуални инвестиционни консултации на клиент, по собствена инициатива или по искане на клиента по отношение на една или повече сделки, свързани с финансови инструменти;
• предлагане на първоначална продажба на финансови инструменти без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на финансовите инструменти за собствена сметка.


ДРУЖЕСТВОТО, действайки като инвестиционен посредник по смисъла на чл. 5, ал. 1 от ЗПФИ, може да предоставя и следните допълнителни услуги:
• съхраняване и администриране на финансови инструменти за сметка на клиенти, вкл. попечителска дейност (държане на финансови инструменти и на пари на клиенти в депозитарна институция) и свързаните с нея услуги като управление на постъпилите парични средства/предоставените обезпечения;
• предоставяне на заеми за извършване на сделки с един или повече финансови инструменти, при условие, че лицето, което предоставя заема, участва в сделката при условия и по ред, определени с наредба;
• консултации на дружества относно капиталовата структура, промишлената стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги, свързани със сливания и покупка на предприятия;
• предоставяне на услуги, свързани с чуждестранни средства за плащане, доколкото те са свързани с предоставяните инвестиционни услуги;
• инвестиционни изследвания и финансови анализи или други форми на общи препоръки, свързани със сделки с финансови инструменти;
• услуги, свързани с дейността по предлагане за първоначална продажба на финансови инструменти без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на финансовите инструменти за собствена сметка.

Контакти:
web: www.aval-in.com
email: aval.in@ibn.bg
тел: 02/ 980 48 25, 987 33 60
Адрес: гр. София 1303, бул.”Тодор Александров” 73, ет.1,

НОВИНИ

КОМЕНТАРИ

ДОБАВИ КОМЕНТАР

* Име:
* Фамилия:
* E-mail: