ТЕКУЩА ПОЗИЦИЯ

Позиция: 31

ОТ ПОСЛЕДНИЯ МЕСЕЦ

Позиция:

БАЛКАНСКА ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ

Балканска Инвестиционна Компания АД е небанкова финансова институция регистрирана по фирмено дело 914 от 2004 г. на Софийски градски съд. Дружеството притежава лиценз № РГ-03-188 от 09.03.2006 г. издаден от Комисията за финансов надзор за извършване на дейности и услуги като лицензиран инвестиционен посредник и регистрационен агент. ИП Балканска Инвестиционна Компания АД е акционер в Българска фондова борса – София АД и е член на Централен депозитар АД. Компанията извършва инвестиционни услуги по чл. 54, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК):

• приемане и предаване на нареждания във връзка с ценни книжа, включително посредничество за сключване на сделки във връзка с ценни книжа;
• изпълнение на нареждания за покупка или продажба на ценни книжа за сметка на клиенти;
• управление, в съответствие със сключен с клиента договор, на индивидуален портфейл, включващ ценни книжа, по собствена преценка без специални нареждания на клиента;
• предоставяне на индивидуални инвестиционни консултации на клиент, по собствена инициатива или по искане на клиента, по отношение на една или повече сделки, свързани с ценни книжа;
• предлагане за първоначална продажба на ценни книжа без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на ценните книжа за собствена сметка;

Допълнителни услуги:

• съхраняване и администриране на ценни книжа за сметка на клиенти, включително попечителска дейност (държане на ценни книжа и на пари на клиенти в депозитарна институция) и свързаните с нея услуги като управление на постъпилите парични средства/предоставените обезпечения;
• предоставяне на заеми за извършване на сделки с ценни книжа, при условие че лицето, което предоставя заема, участва в сделката при условия и по ред, определени с наредба;
• консултации на дружества относно капиталовата структура, промишлената стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги, свързани със сливания и покупка на предприятия; сделки с чуждестранни средства за плащане, доколкото те са свързани с предоставяните инвестиционни услуги;
• инвестиционни изследвания и финансови анализи или други форми на общи препоръки, свързани със сделки с ценни книжа;
• услуги, свързани с дейността по предлагане за първоначална продажба на ценни книжа.

 

Контакти:
Web: www.balinco.com
Email: office@balinco.com
Тел.: 02/ 943 9215; 943 9216
Факс: 02/ 943 4718
Адрес: София 1504, ул."Оборище" 9

НОВИНИ

КОМЕНТАРИ

ДОБАВИ КОМЕНТАР

* Име:
* Фамилия:
* E-mail: