ТЕКУЩА ПОЗИЦИЯ

Позиция: 19

ОТ ПОСЛЕДНИЯ МЕСЕЦ

Позиция:

БУЛЕКС ИНВЕСТ

Инвестиционен посредник “Булекс Инвест” АД вписан в съдебния регистър на Варненески окръжен съд по фирмено дело № 2694 от 1995 г., партида 3, регистър 1, том 70, стр. 9, БУЛСТАТ Ю 813196610, Данъчен № 1030068994, притежаващ разрешение за извършване на дейност като инвестиционен посредник с Решение на Държавната комисия по ценните книжа № 50 от 22 май 1998 г., вписан в регистъра на Комисията за финансов надзор под № 98, притежаващ лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник № 64-ИП / 25.01.2006г., издаден по Решение № 64-ИП от 25 януари 2006 г. на Комисията за финансов надзор има следния предмет на дейност:

Инвестиционни услуги:

• приемане и предаване на нареждания във връзка с ценни книжа, включително посредничество за сключване на сделки във връзка с ценни книжа;
• изпълнение на нареждания за покупка или продажба на ценни книжа за сметка на клиенти;
• управление, в съответствие със сключен с клиента договор, на индивидуален портфейл, включващ ценни книжа, по собствена преценка без специални нареждания на клиента;
• предоставяне на индивидуални инвестиционни консултации на клиент, по собствена инициатива или по искане на клиента, по отношение на една или повече сделки, свързани с ценни книжа;
• предлагане за първоначална продажба на ценни книжа без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на ценните книжа за собствена сметка.

Допълнителни услуги:

• съхраняване и администриране на ценни книжа за сметка на клиенти, включително попечителска дейност (държане на ценни книжа и на пари на клиенти в депозитарна институция) и свързаните с нея услуги като управление на постъпилите парични средства/предоставените обезпечения;
• предоставяне на заеми за извършване на сделки с ценни книжа, при условие че лицето, което предоставя заема, участва в сделката при условия и по ред, определени с наредба;
• консултации на дружества относно капиталовата структура, промишлената стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги, свързани със сливания и покупка на предприятия;
• сделки с чуждестранни средства за плащане, доколкото те са свързани с предоставяните инвестиционни услуги;
• инвестиционни изследвания и финансови анализи или други форми на общи препоръки, свързани със сделки с ценни книжа;
• услуги, свързани с дейността по предлагане за първоначална продажба на ценни книжа по б. «а».

Контакти:
Web: www.bulex.net
Адрес: Варна, ул."П. Парчевич" 9

НОВИНИ

КОМЕНТАРИ

ДОБАВИ КОМЕНТАР

* Име:
* Фамилия:
* E-mail: