ТЕКУЩА ПОЗИЦИЯ

Позиция: 15

ОТ ПОСЛЕДНИЯ МЕСЕЦ

Позиция:

КЕПИТЪЛ МАРКЕТС

Инвестиционен посредник, "Кепитъл Маркетс" АД предоставя на своите клиенти широк спектър от финансово - инвестиционни продукти и услуги според потребностите на индивидуални, корпоративни и институционални клиенти и инвеститори. Инвестиционен посредник "Кепитъл Маркетс" АД е лицензиран с Решение N 63 - ИП / 03. 07. 1998 г. на КЦКФБ. Дружеството е член и акционер на "Българска фондова борса - София" АД, съгласно решение на Съвета на директорите на "Българска фондова борса - София" АД. Дружеството е член на "Централен депозитар" АД. "Кепитъл Маркетс" АД е член на „Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници” (БАЛИП), съгласно решение на УС на БАЛИП проведено на 05.10.06 г. Услугите, които предлага дружеството:

• приемане и предаване на нареждания във връзка с ценни книжа, включително посредничество за сключване на сделки във връзка с ценни книжа;
• изпълнение на нареждания за покупка или продажба на ценни книжа за сметка на клиенти;
• управление, в съответствие със сключен с клиента договор, на индивидуален портфейл, включващ ценни книжа, по собствена преценка без специални нареждания на клиента;
• предоставяне на индивидуални инвестиционни консултации на клиент, по собствена инициатива или по искане на клиента, по отношение на една или повече сделки, свързани с ценни книжа;
• предлагане за първоначална продажба на ценни книжа без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на ценните книжа за собствена сметка и свързаните с това услуги.
• съхраняване и администриране на ценни книжа за сметка на клиенти, включително попечителска дейност (държане на ценни книжа и на пари на клиенти в депозитарна институция) и свързаните с нея услуги като управление на постъпилите парични средства/предоставените обезпечения;
• предоставяне на заеми за извършване на сделки с ценни книжа, при условие че лицето, което предоставя заема, участва в сделката при условия и по ред, определени с наредба;
• консултации на дружества относно капиталовата структура, промишлената стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги, свързани със сливания и покупка на предприятия;
• сделки с чуждестранни средства за плащане, доколкото те са свързани с предоставяните инвестиционни услуги;
• инвестиционни изследвания и финансови анализи или други форми на общи препоръки, свързани със сделки с ценни книжа.

Контакти:
Web: www.cm-bg.com
Email: capital_markets@netissat.bg
Тел.: 02/ 933 00 50, 933 00 30
Факс: 02/ 933 00 34
Адрес: София 1000, ул."Христо Белчев" 8

НОВИНИ

КОМЕНТАРИ

ДОБАВИ КОМЕНТАР

* Име:
* Фамилия:
* E-mail: