ТЕКУЩА ПОЗИЦИЯ

Позиция: 16

ОТ ПОСЛЕДНИЯ МЕСЕЦ

Позиция:

ДИЛИНГОВА ФИНАНСОВА КОМПАНИЯ

Акционерно дружество "ДИЛИНГОВА ФИНАНСОВА КОМПАНИЯ" е учредено през 1992 г. и до 1997 г. функционира като финансова къща, а от месец юни 1997 г., след получаването на разрешение от ДКЦКФБ и като инвестиционен посредник. Дружеството е с едностепенна система на управление – Съвет на директорите, състоящ се от трима членове. Услуги, които предлага дружеството:

• покупко-продажба на корпоративни ценни книжа на “БФБ - София” АД;
• покупко-продажба на компенсаторни инструменти;
• покупко-продажба на права за увеличение капитала на публични дружества;
• записване на акции от нови емисии или участие в увеличението на капитала на публични дружества;
• подготовка и осъществяване на търгови предложения за закупуване или замяна на акции от капитала на публични дружества;
• изготвяне на проспекти за първично и вторично публично предлагане на ценни книжа;
• последваща регистрация за вторична търговия на регулиран пазар на вече пласирани емисии ценни книжа (регистриране на ценни книжа);
• покупко-продажба на държавни ценни книжа;
• операции по регистрационно агентство, относно ценни книжа.

Контакти:
Web: www.dfcoad.com
Email: dfco@dfcoad.bg
Тел.: 02/ 987 28 33
Факс: 02/ 987 02 35
Адрес: София, ул."Цар Асен" 7, ет.2

НОВИНИ

КОМЕНТАРИ

ДОБАВИ КОМЕНТАР

* Име:
* Фамилия:
* E-mail: