ТЕКУЩА ПОЗИЦИЯ

Позиция: 35

ОТ ПОСЛЕДНИЯ МЕСЕЦ

Позиция:

ФАВОРИТ

ИП ФАВОРИТ” АД е лицензиран инвестиционен посредник с предмет на дейност сделки с ценни книжа за чужда сметка и посредничество за сключване на такива сделки, управление на индивидуални портфейли от ценни книжа и пари, инвестиционни консултации относно ценни книжа, консултации и анализи на дружества относно финансиране на дейността им, капиталовата им структура, промишлената стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия; изготвяне на проспекти за публично предлагане на ценни книжа; представителство на притежатели на ценни книжа пред емитента на ценните книжа и на общи събрания на притежателите на ценни книжа. “ИП ФАВОРИТ” АД е член на “Българска Фондова Борса – София” АД и на “Централен Депозитар” АД, като през 2002 г. е одобрен да извършва и дейност като регистрационен агент. “ИП ФАВОРИТ” АД присъства на българския фондов пазар от 1998 г., като неизменно е един от най-активните инвестиционни посредници както по отношение на реализиран оборот така и по брой сделки сключени на пода на Българска Фондова Борса и на извънборсовия пазар.Услуги, които предлага дружеството:

• посредничество при сключване на сделки с ценни книжа на борсов и извънборсов пазар;
• управление на индивидуални портфейли от ценни книжа и пари;
• инвестиционни консултации относно инвестиране в ценни книжа;
• услуги като регистрационен агент;
• посредничество при сключване на сделки с компенсаторни инструменти;
• консултации и анализи на дружества относно финансиране на дейността им, капиталовата им структура, промишлената стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия;
• поемане на емисии и организиране на публично предлагане на ценни книжа;
• попечителски услуги.

Контакти:
Web: www.ipfavorit.com
Email: info@ipfavorit.com
Тел.: 02/ 981 34 69, 981 30 69
Адрес: София 1000, ул."Ангел Кънчев" 25

НОВИНИ

КОМЕНТАРИ

ДОБАВИ КОМЕНТАР

* Име:
* Фамилия:
* E-mail: