ТЕКУЩА ПОЗИЦИЯ

Позиция: 25

ОТ ПОСЛЕДНИЯ МЕСЕЦ

Позиция:

ЮГ МАРКЕТ

Юг Маркет е сред първите лицензирани инвестиционни посредници с Решение ИП-72 от 31.07.98 г. на Комисията по ценните книжа и фондовите борси (Сега Комисия по финансов надзор). Юг Маркет е Член на Българската фондова борса – София от 22.01.99 г., а от 30.09.1998 г. - на Централния Депозитар. Притежаваме лиценз от БНБ (Рег. №061 от 14.11.2000 г.) за извършване на сделки с чуждестранна валута. С решение на ДКЦК № 197- ИП от 11.07.2001, разрешение за търговия с чуждестранни ценни книжа за собствена и чужда сметка. Услуги, които предлага компанията:

• търговия с акции и компенсаторни инструменти на БФБ;
• търговия с акции на международни пазари;
• доверително управление;
• финансови анализи, бизнес планове и инвестиционни проекти;
• попечителска дейност;
• поемане на емисии и изготвяне на конспекти за публично предлагане на ценни книжа;
• дейност като регистрационен агент.

Контакти:
Web: www.ugmarket.com
Email: sofia@ugmarket.com
Тел.: 02/ 980 48 10, 980 02 11
Адрес: София, ул."Христо Белчев" 8, ет.5

НОВИНИ

КОМЕНТАРИ

ДОБАВИ КОМЕНТАР

* Име:
* Фамилия:
* E-mail: