ТЕКУЩА ПОЗИЦИЯ

Позиция: 28

ОТ ПОСЛЕДНИЯ МЕСЕЦ

Позиция:

РЕАЛ ФИНАНС

Реал Финанс е лицензиран инвестиционен посредник с лиценз издаден от Комисията по Ценни Книжа и Фондови Борси от 04.09.1998 г. Регистрация на дружеството с решение №1 на Софийски Градски Съд по фирмено дело № 11384/1998 год. Регистрация в клиентския регистър на “Централен Депозитар” АД под № 0000012280 съгласно сключен рамков договор. Придобиване на членство в “Българска Фондова Борса – София”АД съгласно сключен договор от 22.04.2002 г. Услуги, които предлага дружеството:

Инвестиционни услуги:

• приемане и предаване на нареждания във връзка с ценни книжа, включително посредничество за сключване на сделки във връзка с ценни книжа;
• изпълнение на нареждания за покупка или продажба на ценни книжа за сметка на клиенти;
• управление, в съответствие със сключен с клиента договор, на индивидуален портфейл, включващ ценни книжа, по собствена преценка без специални нареждания на клиента;
• предоставяне на индивидуални инвестиционни консултации на клиент, по собствена инициатива или по искане на клиента, по отношение на една или повече сделки, свързани с ценни книжа;
• предлагане за първоначална продажба на ценни книжа без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на ценните книжа за собствена сметка.

Допълнителни услуги:

• съхраняване и администриране на ценни книжа за сметка на клиенти, включително попечителска дейност (държане на ценни книжа и на пари на клиенти в депозитарна институция) и свързаните с нея услуги като управление на постъпилите парични средства/предоставените обезпечения;
• предоставяне на заеми за извършване на сделки с ценни книжа, при условие че лицето, което предоставя заема, участва в сделката при условия и по ред, определени с наредба;
• консултации на дружества относно капиталовата структура, промишлената стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги, свързани със сливания и покупка на предприятия;
• сделки с чуждестранни средства за плащане, доколкото те са свързани с предоставяните инвестиционни услуги;
• инвестиционни изследвания и финансови анализи или други форми на общи препоръки, свързани със сделки с ценни книжа;
• услуги, свързани с дейността по предлагане за първоначална продажба на ценни книжа по т.1.

Извършване и в чужбина на сделки по чл. 54, ал. 2, т. 1, 2, 4 и ал. 3, т. 1 от ЗППЦК.

Контакти:
Web: www.real-finance.net
Email: real-finance@real-finance.net
Тел.: 052/ 653 830, 653 828, 603 830
Факс: 052/ 603 828
Адрес: Варна, ул."Ал.С.Пушкин" 24, ет.2

 

НОВИНИ

КОМЕНТАРИ

ДОБАВИ КОМЕНТАР

* Име:
* Фамилия:
* E-mail: