ТЕКУЩА ПОЗИЦИЯ

Позиция: 2

ОТ ПОСЛЕДНИЯ МЕСЕЦ

Позиция:

СТАНДАРТ ИНВЕСТМЪНТ

СТАНДАРТ ИНВЕСТМЪНТ е лицензиран инвестиционен посредник по силата на Закона за публично предлагане на ценни книжа. Инвестиционен посредник СТАНДАРТ ИНВЕСТМЪНТ е член на Централен Депозитар АД и на Българска Фондова Борса – София АД. Услугите, които предлага компанията:

сделки с ценни книжа за чужда сметка и посредничество за сключване на такива сделки;
поемане на емисии на ценни книжа;
управление на индивидуални портфейли от ценни книжа и пари;
държане на ценни книжа и на пари на клиенти в депозитарна институция (попечителска дейност);
инвестиционни консултации относно ценни книжа;
консултации и анализи на дружества относно финансиране на дейността им, капиталовата им структура, промишлената стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия;
изготвяне на проспекти за публично предлагане на ценни книжа;
представителство на притежатели на ценни книжа пред емитента на ценните книжа и на общи събрания на притежателите на ценни книжа;
предоставяне на небанкови заеми за покупка на ценни книжа;
заемане на ценни книжа при условия и ред, определени с наредба.

Контакти:
Web: www.standardinvestment.bg
Email: info_office@standardinvestment.bg
Тел.: 02/ 815 98 40
Факс: 02/ 815 98 41
Адрес: София 1463, р-н "Триадица, "Бизнес Център България", бул."Витоша" 146, ет.1

НОВИНИ

КОМЕНТАРИ

ДОБАВИ КОМЕНТАР

* Име:
* Фамилия:
* E-mail: