ТЕКУЩА ПОЗИЦИЯ

Позиция: 24

ОТ ПОСЛЕДНИЯ МЕСЕЦ

Позиция:

ЗЛАТЕН ЛЕВ БРОКЕРИ

Златен лев Брокери ООД е регистриран инвестиционен посредник с решение на Държавната комисия за ценни книжа № 76-ИП/31.07.1998 г., № 76а-ИП/15.12.1999 г. и притежава лиценз № РГ-03-0073/18.04.2006 г. Дружеството е инвестиционен посредник, член на Българска фондова борса-София АД и на Централен депозитар АД. Услугите, които извършва дружеството:

Инвестиционни услуги:

• приемане и предаване на нареждания във връзка с ценни книжа, включително посредничество за сключване на сделки във връзка с ценни книжа;
• изпълнение на нареждания за покупка или продажба на ценни книжа за сметка на клиенти;
• управление, в съответствие със сключен с клиента договор, на индивидуален портфейл, включващ ценни книжа, по собствена преценка без специални нареждания на клиента;
• предоставяне на индивидуални инвестиционни консултации на клиент, по собствена инициатива или по искане на клиента, по отношение на една или повече сделки, свързани с ценни книжа;
• предлагане за първоначална продажба на ценни книжа без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на ценните книжа за собствена сметка.

Допълнителни услуги:

• съхраняване и администриране на ценни книжа за сметка на клиенти, включително попечителска дейност (държане на ценни книжа и на пари на клиенти в депозитарна институция) и свързаните с нея услуги като управление на постъпилите парични средства/предоставените обезпечения;
• консултации на дружества относно капиталовата структура, промишлената стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги, свързани със сливания и покупка на предприятия;
• инвестиционни изследвания и финансови анализи или други форми на общи препоръки, свързани със сделки с ценни книжа;
• услуги, свързани с дейността по предлагане за първоначална продажба на ценни книжа без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на ценните книжа за собствена сметка.

Контакти:
Web: www.zlatenlev.com
Email: brokers@zlatenlev.com
Тел.: 02/ 965 46 50, 965 45 18
Факс: 02/ 965 45 02
Адрес: София 1111, ул."Постоянство" 67 Б

НОВИНИ

КОМЕНТАРИ

ДОБАВИ КОМЕНТАР

* Име:
* Фамилия:
* E-mail: