ТЕКУЩА ПОЗИЦИЯ

Позиция: 26

ОТ ПОСЛЕДНИЯ МЕСЕЦ

Позиция:

ПОПУЛЯРНА КАСА 95

ИП “Популярна каса 95” АД притежава лицензия No PГ-03-0036/ 10.10.2006г., издадена от Комисията за финансов надзор за извършване на дейност като инвестиционен посредник. ИП “Популярна каса 95” АД е член на Централния депозитар и Българска фондова борса – София. Дружеството е акционер в Българска фондова борса – София. Услуги, които извършва дружеството:

Инвестиционни услуги:

• приемане и предаване на нареждания във връзка с ценни книжа, включително посредничество за сключване на сделки във връзка с ценни книжа;
• изпълнение на нареждания за покупка или продажба на ценни книжа за сметка на клиенти;
• управление, в съответствие със сключен с клиента договор, на индивидуален портфейл, включващ ценни книжа, по собствена преценка без специални нареждания на клиента;
• предоставяне на индивидуални инвестиционни консултации на клиент, по собствена инициатива или по искане на клиента, по отношение на една или повече сделки, свързани с ценни книжа;
• предлагане за първоначална продажба на ценни книжа без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на ценните книжа за собствена сметка.

Допълнителни услуги:
• дарение на ценни книжа;
• наследяване на ценни книжа;
• издаване дубликат на депозитарна разписка;
• справка за портфейл от ценни книжа от Централен Депозитар;
• промяна на лични данни в Централен Депозитар.

Контакти:
Web: www.popkasa.com
Email: office@popkasa.com
Тел.: 02/ 987 22 14
Факс: 02/ 987 22 14
Адрес: София, ул. Дякон Игнатий 2, ет. 2

НОВИНИ

КОМЕНТАРИ

ДОБАВИ КОМЕНТАР

* Име:
* Фамилия:
* E-mail: