ТЕКУЩА ПОЗИЦИЯ

Позиция: 14

ОТ ПОСЛЕДНИЯ МЕСЕЦ

Позиция:

Варчев Мениджинг Къмпани

Варчев Мениджинг Къмпани

Историята ни започва от 1992 г. с валутна търговия. Дейността ни се развива в предлагането на разнообразни инвестиционни услуги и трайно присъствие на финансовите пазари. Специализирали сме се в търговията на ценни книжа на българския и световните фондови пазари, фючърси, CFDs и Forex, commodities, управление на взаимни фондове, извършване на инвестиционни консултации, финансовия мениджмънт и пазарното прогнозиране.

В началото на новото хилядолетие “Варчев Финанс” вече е водеща финансова компания в България. Ние предлагаме широк спектър от финансови услуги на различни институциионални и индивидуални клиенти, включващи изготвяне на персонални финансови планове, спекулативна борсова търговия, първокласен брокеридж, консултации и анализи на дружества относно финансиране на дейноста им и управление на активи за покупка на ценни книжа. Ние сме първият и единствен FOREX брокер, предлагащ уникалната възможност за търговия през три различни професионални платформи и мащабен асортимент от инвестиционни инструменти.

Продължаваме да обогатяваме и разширяваме опциите Ви за избор между разнообразните финансови продукти и услуги, които предлагаме – за все по-добро обслужване на клиентите!

Какво отличава "Варчев Финанс"?

За да бъдем конкурентни на пазарите, ние отдаваме голямо значение на човешкия талант. Винаги наблягаме на личният ангажимент и близкият контакт, прозрачност и отговорност в отношенията ни с клиентите. Нашите служители умеят да разбират нуждите на клиентите, да предлагат оригинални идеи и ефективни начини за обслужване. Тяхната енергия, оптимизъм и изобретателност са задължително условие за нашата позиция на лидери във всяка област на бизнеса ни. Ключът към нашият успех е корпоративната ни философия и атмосферата за работа, която създаваме в компанията. Те са фундаментална част от начина, по който правим бизнес и лежат в основата на нашите начинания. Те ни обвързват като организация. Те ни правят тези, които сме. Те ни осигуряват лидерско място. Те ни правят различни. Това ни води до Вас.

Кой успява в съвремената динамична и конкурентна среда? Изключително талантливите, отдадени хора. Хората с устрем, сила, енергия и неспокойни умове. Хората, които търсят нестандартни решения. Истински вярващите. Лидерите, които умеят да вдъхновяват. Победителите. Казано накратко, най-добрите.

Нашата философия

Най-известните и успешни финансови институции в света носят имената на създателите си. Като обещание за прозрачност и личен ангажимент към инвеститорите. Като гаранция за стремежа към възможно най-доброто и сигурно управление на лични и корпоративни капитали.

Всеки има право на висок стандарт. Нашата цел е да Ви помогнем да го постигнете. В сложния и динамичен свят на финансовите пазари възможностите са толкова големи, колкото и трудностите. Ние ги преодоляваме и се развиваме. Търсим винаги новото, перспективното. Защото само така можем да сме винаги подготвени за предизвикателствата в този бизнес. Нашият бизнес е Вашият по-висок стандарт.

Приключваме с цитат на основателя на Инвестиционна Банка "Merril Lynch", Charles E. Merril:

Когато всичко тече по вода имаме склонност да се отпускаме и да забравяме стремежите и целите, които сме си поставили. Това не трябва да бъде така – трябва непрекъснато да се движим напред.

Видове договорни фондове:

Договорен Фонд Варчев Балансиран фонд

Инвестиционната стратегия на Варчев Балансиран фонд предвижда реализирането на капиталови печалби от ценни книжа, на приходи от дивиденти/доходи от дялови ценни книжа, както и текущи доходи от дългови ценни книжа и други финансови инструменти. За постигане на инвестиционните цели ще се прилага стратегия за активно управление на неговия портфейл от ценни книжа и парични средства.

С оглед постигане на инвестиционните цели на Варчев Балансиран фонд, Управляващото Дружество ще инвестира набраните средства на Фонда преимуществено в ликвидни български акции, в дългови ценни книжа с потенциал за растеж на цените и инструменти с фиксирана доходност. Фондът може да инвестира и в ликвидни акции и дългови ценни книжа, приети за търговия на чуждестранни регулирани пазари.

По-конкретно, съгласно Правилата на Договорния Фонд, неговите активи ще бъдат инвестирани в следните групи ценни книжа и в рамките на долупосочените максимални проценти:

  1. ценни книжа, издадени или гарантирани от българската държава или от Българската народна банка, както и квалифицирани дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от други държави, централни банки или международни организации, и банкови влогове съгласно закона – до 60 на сто от активите на Фонда;
  2. ипотечни облигации и други дългови ценни книжа, издадени от български банки, както и квалифицирани дългови ценни книжа, издадени от чуждестранни банки – до 50 на сто от активите на Фонда;
  3. дългови ценни книжа, издадени от български общини, и квалифицирани дългови ценни книжа, издадени от чуждестранни общини – до 20 на сто от активите на Фонда;
  4. чуждестранни ценни книжа с фиксирана доходност, приети за търговия на международно признати и ликвидни регулирани пазари на ценни книжа в чужбина – до 30 на сто от активите на Фонда;
  5. корпоративни облигации на български емитенти, извън книжата по т. 2, приети за търговия на регулиран пазар съгласно изискванията на закона – до 50 на сто от активите на Фонда;
  6. приети за търговия на регулиран пазар акции на български дружества – до 40 на сто от активите на Фонда;
  7. акции на чуждестранни компании, приети за търговия на международно признати и ликвидни регулирани пазари на ценни книжа в чужбина – до 20 на сто от активите на Фонда;
  8. акции на инвестиционни дружества, както и дялове на други договорни фондове - до 20 на сто от активите на Фонда;
  9. ценни книжа, извън книжата по т. 1-3, които не са приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа, включително наскоро издадени ценни книжа, извън книжата по т. 1-3, за които съществува задължение съгласно закона или условията на емисията да бъдат регистрирани за търговия на регулиран пазар на ценни книжа в срок, не по-дълъг от една година от издаването им – до 10 на сто от активите на Фонда;
  10. други допустими от закона ценни книжа и финансови инструменти - до 10 на сто от активите на Фонда.

Варчев Балансиран фонд възнамерява да инвестира в акции, търгувани на БФБ и международно признатите ликвидни пазари на ценни книжа; дългови ценни книжа и книжа с фиксиран доход; банкови депозити и деривативни инструменти. При нормални обстоятелства се предвижда около 30 % от портфейла на Фонда да е съставен от акции.

Делът на дълговите ценни книжа, включително ипотечни, други корпоративни и общински облигации, и ДЦК ще е около 60 % от активите.

Конкретната структура на активите ще зависи от моментните пазарни условия и ще е динамична в границите на горепосочените ограничения.


Договорен Фонд Варчев Високодоходен фонд

 Инвестиционната стратегия на Варчев Високодоходен фонд предвижда реализирането основно на капиталови печалби от ценни книжа и в по-малка степен на приходи от дивиденти/доходи от дялови ценни книжа, както и текущи доходи от дългови ценни книжа и други финансови инструменти. За постигане на инвестиционните цели ще се прилага стратегия за активно управление на неговия портфейл от ценни книжа и парични средства.

С оглед постигане на инвестиционните цели на Варчев Високодоходен фонд, Управляващото Дружество ще инвестира набраните средства на Фонда преимуществено в ликвидни български акции, както и в ликвидни акции, приети за търговия на чуждестранни регулирани пазари - предвижда се около 80 % от портфейла на Фонда да е съставен от акции.При определени условия ограничена част от активите на Фонда могат да бъдат инвестирани в компенсаторни инструменти.

По-конкретно, съгласно Правилата на Договорния Фонд, неговите активи ще бъдат инвестирани в следните групи ценни книжа и в рамките на долупосочените максимални проценти:

   1. приети за търговия на регулиран пазар акции на български дружества – до 90 на сто от активите на Фонда;
   2. акции на чуждестранни компании, приети за търговия на международно признати и ликвидни регулирани пазари на ценни книжа в чужбина – до 50 на сто от активите на Фонда;
   3. ценни книжа, издадени или гарантирани от българската държава или от Българската народна банка, както и квалифицирани дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от други държави, централни банки или международни организации, и банкови влогове съгласно закона – до 50 на сто от активите на Фонда;
   4. ипотечни облигации и други дългови ценни книжа, издадени от български банки, както и квалифицирани дългови ценни книжа, издадени от чуждестранни банки – до 50 на сто от активите на Фонда;
   5. дългови ценни книжа, издадени от български общини, и квалифицирани дългови ценни книжа, издадени от чуждестранни общини – до 50 на сто от активите на Фонда;
   6. корпоративни облигации на български емитенти, извън книжата по т. 4, приети за търговия на регулиран пазар съгласно изискванията на закона – до 50 на сто от активите на Фонда;
   7. чуждестранни ценни книжа с фиксирана доходност, приети за търговия на международно признати и ликвидни регулирани пазари на ценни книжа в чужбина – до 30 на сто от активите на Фонда;
   8. акции на инвестиционни дружества, както и дялове на други договорни фондове - до 30 на сто от активите на Фонда;
   9. ценни книжа, извън книжата по т. 3-5, които не са приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа, включително наскоро издадени ценни книжа, извън книжата по т. 3-5, за които съществува задължение съгласно закона или условията на емисията да бъдат регистрирани за търговия на регулиран пазар на ценни книжа в срок, не по-дълъг от една година от издаването им – до 10 на сто от активите на Фонда;
  10. банкови депозити - до 50 на сто от активите на Фонда;
  11. други допустими от закона ценни книжа и финансови инструменти - до 30 на сто от активите на Фонда.

Варчев Високодоходен фонд възнамерява да инвестира основно в акции, търгувани на БФБ и международно признатите ликвидни пазари на ценни книжа. Инвестициите в чужбина ще се извършват при спазване на нормативните изисквания и практиката на КФН относно чуждестранните пазари и пазарни индекси, в които е разрешено Фондът да инвестира. При нормални обстоятелства се предвижда около 80 % от портфейла на Фонда да е съставен от акции.

Делът на дълговите ценни книжа, включително ипотечни, други корпоративни и общински облигации, и ДЦК ще е около 20 % от активите.

Контакти:

Web: www.assets.varchev.com
Тел.: 052/ 63 1000
Факс: 052/ 699 145
Адрес: Варна 9000, ул."Шипка" 18, офис 102

НОВИНИ

Варчев Високодоходен Фонд с най-малко понижение от началото на годината

В условията на тежка финансова конюнктура от началото на 2008 година, благодарение на активно търгуване и навременно взети решения, Варчев Високодоходен Фонд, управляван от Варчев Мениджинг Компани, реализира най-малко понижение в ...


КОМЕНТАРИ

posted from: Петър Морски

А защо в класацията ги няма "ГЛОБАЛМАРКЕТС", като те ми звънят често и ме увещават да инвестирам през тях ?


posted from: Ива Докова

Ами да ти кажа и аз мисля така друго обяснение няма , при положение че акциите реално са спаднали дори и от началото на годината логиката е че нямат такива в портфейла си


posted from: Koko Petrov

Много ми е интересно как на сайта си УД Варчев са сложили една графика от която се вижда , че и двата им фонда не се движат в синхрон спрямо останалите които очевидно падат като цена на дяловете. Аз имам едно обяснение колкото и да не разбирам, че нямат акции в портфейлите си дали е така според вас?


posted from: Калин Петров

Гледам фондовете от доста дълго време и се чудя дали да влизам, спрях се на тези от варчев и ми стана интересно, че доста дълго време котировките им неиграеха с много за разлика от другите някои имали идея защо е така?


ДОБАВИ КОМЕНТАР

* Име:
* Фамилия:
* E-mail: