ТЕКУЩА ПОЗИЦИЯ

Позиция: 3

ОТ ПОСЛЕДНИЯ МЕСЕЦ

Позиция:

“КТБ Асет Мениджмънт” АД

  “КТБ Асет Мениджмънт” АД е дъщерна компания на Корпоративна Търговска Банка АД" и е учредено по решение на Учредителното събрание, проведено на 12.10.2007 г.; притежава лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество по Решение на Комисията № 1608 – УД от 14.12.2007 г.; вписано е в търговския регистър при СГС с Решение № 1 от 19.12.2007 г. по ф.д. № 20560/2007 г. с партиден № 130160, том 1802, рег. 1, стр. 116, има ИН (идентификационен код по регистър БУЛСТАТ) 175436564 Записаният и внесен капитал на Управляващото Дружество е в размер на 300 000 (триста) хиляди лева.

  “КТБ Асет Мениджмънт” АД управлява два договорни фонда:

  Договорен Фонд КТБ Балансиран Фонд - договорен фонд по смисъла на чл. 164 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Фондът е вид колективна схема от отворен тип за инвестиране в ликвидни акции, дългови ценни книжа, инструменти с фиксирана доходност и други допустими финансови активи. Фондът е разделен на дялове, които постоянно се предлагат за продажба на инвеститорите и изкупуват обратно по тяхно желание.

  Договорният Фонд не е юридическо лице и се организира и управлява от управляващо дружество, което взима всички решения относно съществуването, функционирането и прекратяването на Фонда.

  Фондът е организиран по решение от 3 януари 2008 г. на Съвета на директорите на УД „КТБ Асет Мениджмънт” АД и се счита за учреден с вписването му в регистъра на Комисията за финансов надзор на 05.03.2008 г. Фондът извършва дейност под постоянния надзор на Комисията. Фондът има следния адрес: гр. София, ул. “Граф Игнатиев” № 10, телефон: (+359 2) 9375748, факс: (+359 2) 9888213, e-mail: corpam@corp-am.com  . Фондът е учреден за неограничен срок.

  Договорен Фонд КТБ Фонд Акции - договорен фонд по смисъла на чл. 164 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.Фондът е вид колективна схема от отворен тип за инвестиране в ликвидни акции, дългови ценни книжа, инструменти с фиксирана доходност и други допустими финансови активи. Фондът е разделен на дялове, които постоянно се предлагат за продажба на инвеститорите и изкупуват обратно по тяхно желание.

  Договорният Фонд не е юридическо лице и се организира и управлява от управляващо дружество, което взима всички решения относно съществуването, функционирането и прекратяването на Фонда.

  Фондът е организиран по решение от 3 януари 2008 г. на Съвета на директорите на УД „КТБ Асет Мениджмънт” АД и се счита за учреден с вписването му в регистъра на Комисията за финансов надзор на 05.03.2008 г. Фондът извършва дейност под постоянния надзор на Комисията. Фондът има следния адрес: гр. София, ул. “Граф Игнатиев” № 10, телефон: (+359 2) 9375748, факс: (+359 2) 9888213, e-mail:  corpam@corp-am.com  . Фондът е учреден за неограничен срок.

НОВИНИ

КОМЕНТАРИ

ДОБАВИ КОМЕНТАР

* Име:
* Фамилия:
* E-mail: