Активите на взаимните фондове на ДСК надхвърлят 76.5 млн. лв.

Дата: 25.08.2008 г.


Активите на четирите фонда, за които се грижи УД "ДСК Управление на активи", надхвърлят 76.5 млн. лв. Това показва справка в сайта на Българската асоциация на управляващите дружества. Най-много средства са вложени във високорисковия "ДСК Растеж" като те възлизат на близо 39 млн. лв. към 19 август. Следва балансираният "ДСК Баланс" с активи за 30.9 млн. лв. Тези два фонда обаче носят отрицателна доходност на инвеститорите си от началото на годината досега, но това не е изненада, като се вземе предвид продължаващият спад на всички акции на БФБ - София, започнал още 6 края на миналата година. Като се има предвид, че голяма част от активите на "ДСК Баланс" и преобладаващата част от активите на "ДСК Растеж" са вложени именно в български акции, търгувани на БФБ - София, не е учудващо, че доходността е толкова ниска.
Подобно на останалите банки 6 България, които предлагат акции или дялове от собствени взаимни фондове, и Банка ДСК обхваща всички инвестиционни стратегии, като от високорисковата   дори  има   два   фонда.
"ДСК Управление на активи" покрива всички инвестиционни стратегии чрез своите четири фонда. Управляващото дружество "ДСК Управление на активи" се грижи за инвестициите на четири фонда - "ДСК Стандарт"    "ДСК   Баланс",   "ДСК
Растеж" и "ДСК Имоти". Последният е съвсем нов -започна дейността си на 07.03.2008 г. и тъй като все още няма навършени 6 месеца от старта му, няма право да публикува доходност.
"ДСК Имоти" е създаден специално за инвестиране в акции на дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ) за секюритализация на недвижими имоти. Освен в български фондът има право да инвестира и в чуждестранни АДСИЦ, както и в
акции/дялове на български и чуждестранни колективни инвестиционни схеми, инвестиращи в АДСИЦ.
"ДСК Имоти" е насочен към лица, които търсят инвестиция с висок доход, желаят да имат сигурна и бърза ликвидност и са готови да инвестират паричните си средства в по-дълъг хоризонт от време. Рискът на "ДСК Имоти" ще следва риска на акциите на самите акционерни дружества със специална инвестиционна цел.
Останалите три фонда на „ДСК Управление на активи" са предназначени за инвеститори от трите основни стратегии - консервативна, балансирана и високорискова.
"ДСК Стандарт" е подходящ за инвеститори, които търсят инвестиция с ниска степен на риск, която носи постоянен доход. Реализираната доходност от този тип фондове обикновено е малко по-висока от тази на банковите депозити, а рискът е минимален и съпоставим с този на депозитите.
„ДСК Баланс" е с балансиран рисков профил, както говори и името му. Инвестиционната стратегия на "ДСК Баланс" предвижда реализирането на капиталови печалби, приходи от дивиденти, както и текущи доходи от дългови ценни книжа и други финансови инструменти.   Според   проспекта   на "ДСК Имоти" е един от малкото фондове у нас, които инвестират специално в акции на дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ) за секюритизация на недвижими имоти.
Фонда до 40% от активите може да бъдат влагани в акции на български дружества, които се търгуват на БФБ - София, а в държавни ценни книжа и банкови влогове - до 60 на сто. По принцип инвестицията в дялове на "ДСК Баланс" трябва да е средносрочна, като фондът има право да влага и до 20% от средствата си в чуждестранни акции.
„ДСК Растеж" инвестира средствата предимно в акции, подходящ е за инвеститори, които търсят по-висока доходност и съответно са склонни да приемат по-високо ниво на риск. Разбира се, хоризонтът тук също би трябвало да е по-дългосрочен. Фондът има право да влага до 80% от средствата си в акции на български дружества, а в корпоративни облигации - до 40 на сто.