ДСК Евро Актив новият фонд на ДСК Управление на активи

Дата: 02.09.2008 г.


КФН Издаде разрешение на УД „ДСК Управление на активи” АД, да организира и управлява договорен фонд „ДСК Евро Актив”. Договорният фонд е с нискорисков профил, като преимуществено инвестира в ценни книжа и инструменти на паричния пазар, корпоративни облигации и дългови ценни книжа.От КФН съобщиха , че са потвърдили проспект за публично предлагане на дялове на ДФ„ДСК Евро Актив” и че  вписват договорния фонд и емисията дялове във водения от КФН публичен регистър.